ZHAO Chen,ZHAO Jizhou,HUANG Mengmeng:SYRIAN CIVIL WAR AND EUROPE